Góc tuki của Mij (▼∀▼)

( ̄ε ̄@)( ̄ε ̄@)( ̄ε ̄@)( ̄ε ̄@)( ̄ε ̄@)